Додати в закладки
Як часто ви звертаєтесь до органів виконавчої влади?

Галерея

Начало каталога » » Положення та аналіз регуляторного впливу

 

АРТЕМІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ   РАЙОННОЇ   ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

  

від   “                          №______        

м. Артемівськ

  

Про затвердження Положення

про Центр надання адміністративних

послуг при Артемівській районній

державній адміністрації

   

З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись статтями 2, 6, 13, 19, 31, 32, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації (додається).

2. Центру надання адміністративних послуг при  Артемівській районній державній адміністрації керуватись Регламентом Центру надання адміністративних послуг при Артемівський районній державній адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 грудня 2014 року № 458, зареєстрованим Артемівським міськрайонним управлінням юстиції у Донецькій області 12 січня 2015 року за № 1/516.

 

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03 грудня 2013 року № 463 «Про створення та затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації».

 

4. Дане розпорядження набирає чинності з дати його опублікування.

 

В.о. голови райдержадміністрації                                                         Р.М.Панкова

 

ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО  ОПРИЛЮДНЕННЯ

ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

АРТЕМІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

              Відповідно до статті 9 Закону України від 11.09.2003 №1160/ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання  зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, оприлюднюється проект регуляторного акта  «Про затвердження Положення Центру надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації» та аналіз його регуляторного впливу.

   Проект регуляторного акта містить інформацію, яка дасть змогу розв’язати  проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Артемівському районі.

               З повним текстом проекту регуляторного акта та аналізом  його регуляторного впливу можна ознайомитись у розробника проекту - щоденно (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 12.45, крім вихідних)  -  Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації, на дошці оголошень за адресою: 84511,   м. Артемівськ, вул. Сибірцева, буд. 33 та на сайті Артемівської районної державної адміністрації  http://artem-rayon.gov.ua.

               Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта   будуть прийматися протягом одного місяця з дати опублікування   у газеті «Вперед»  за вищевказаною адресою або в управлінні економіки  Артемівської райдержадміністрації за тел.44-67-04.

 

Положення
про Центр надання адміністративних послуг
при Бахмутській райдержадміністрації
 
1. Центр надання адміністративних послуг при Бахмутській райдержадміністрації (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг.
2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу Бахмутської райдержадміністрації приймається головою райдержадміністрації.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також Положенням про центр.
4. Основні завдання Центру:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Бахмутською райдержадміністрацією, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Центр, утворений райдержадміністрацією, на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.
6. У Центрі за рішенням Бахмутської райдержадміністрації також може здійснювати прийом звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.
7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо). Добір суб’єктів господарювання здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.
8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням Бахмутської райдержадміністрації, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.
9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.
10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.
Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.
11. Адміністратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.
12. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
13. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати керівника Центру, та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру, щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.
14. Зметою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі райдержадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.
15. Центр очолює начальник відділу з питань надання адміністративних послуг - адміністратор Бахмутської райдержадміністрації, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Бахмутської райдержадміністрації.
16. Начальник відділу з питань надання адміністративних послуг - адміністратор Бахмутської райдержадміністрації відповідно до завдань, покладених на центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів щодо підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Бахмутської райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.
17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах Бахмутського району за рішенням голови Бахмутської райдержадміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається Бахмутською райдержадміністрацією та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається органом, що прийняв рішення про його утворення.
19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.
За рішенням голови Бахмутської райдержадміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного бюджету.
21. Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.
 
 
 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                            Е.Б. Іщенко
 
 
 
Положення про Центр надання адміністративних послуг при Бахмутській райдержадміністрації розроблено відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації.
 
Начальник відділу з питань
надання адміністративних послуг -

 

адміністратор райдержадміністрації                                       А.Р. Чаплик

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 

 

до проекту розпорядження голови Артемівської районної

державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при  Артемівській районній державній адміністрації»

 

 

     1.  Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Організація надання адміністративних послуг характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють незручності для одержувачів адміністративних послуг:

-               представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;

-               у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги, існують обмежені дні та години прийому;

-               необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги, для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

-               наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади, не пов’язаних між собою, що зумовлює необхідність збору суб’єктом звернення підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату.

 

2. Цілі державного регулювання.

Основними цілями державного регулювання є:

-               створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення;

-               забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;

-               мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

-               запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

-               удосконалення взаємодії виконавчих органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

3. Альтернативні способи досягнення цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Альтернативними способами досягнення цілей є:

-               не приймати запропонований регуляторний акт:

у цьому випадку збереження існуючої ситуації в наданні адміністративних послуг суб’єктам звернень призведе до поглиблення існуючої проблеми та порушення вимог чинного законодавства;

-               прийняти запропонований регуляторний акт:

прийняття даного проекту розпорядження дає можливість забезпечити виконання конкретних вимог щодо організації надання адміністративних послуг, передбачених Законом України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Положення про Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації», яким передбачено створення  зручних умов для  отримання  послуг  громадянами, суб'єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання, а саме:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

-    забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

-    забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних органів, їх посадових і службових осіб та адміністратора.

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження  «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації» забезпечить створення зручних і сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та громадянами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

 

 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Таблиця вигод та витрат.

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-       відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-       дотримання принципу організаційної єдності;

-       раціональна мінімізація кількості  документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-       мінімізація черг суб'єктів звернення в адміністративних органах;

-       вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов'язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб'єктами звернень;

-       мінімізація корупційної складової;

-       оперативність вирішення питань,пов'язаних з наданням адміністративних послуг;

-       налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-           формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

-      доступність та зручність;

-      належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-      чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-      отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-      мінімізація часу на очікування в черзі;

-      мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-      можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-          контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-       отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-       вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-       визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-      доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У        суб'єктів        господарювання додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

-      доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

-      належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-      чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-      отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-      мінімізація часу на очікування в черзі;

-      мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-      можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-      контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

-      отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-           вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги.

-   визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-   наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.

 

7. Строк дії регуляторного акта. 

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України. Перегляд регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики».

 

 

 

 

 

8. Прогнозні показники результативності запропонованого регуляторного акта.

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» щодо забезпечення діяльності з організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, поліпшення якості їх надання.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта будуть відстежуватись наступні основні показники результативності:

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Артемівській районній державній адміністрації;

- кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

-  розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

-  рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

-  кількість наданих адміністративних послуг;

-  середній термін розгляду звернення;

-  кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Артемівський район  Донецької області).

Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами зменшиться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта – високий: проект розміщено на офіційній веб-сторінці Артемівського району, повідомлення про розміщення проекту опубліковане в районній газеті «Вперед», після прийняття проекту розпорядження буде опубліковане в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні та соціологічні дані (методом опитування суб’єктів звернень). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності Центру, а також вивчення громадської думки.

Базове відстеження результативності проекту розпорядження буде здійснюватись до набуття ним чинності. Заходи відстеження здійснюватимуться відділом з питань надання адміністративних послуг Артемівської райдержадміністрації.

Повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

В.о. голови райдержадміністрації                                                                                  Р.М. Панкова

 

 

Розробник:

 

Начальник відділу з питань надання адміністративних  послуг

адміністратор райдержадміністрації                                                                                           А.Р. Чаплик

 

Новини
20.01.2021
Декларуємо доходи за 2020 рік!
    Задекларувати свої доходи це – конституційне зобов’язання та громадянський обов’язок кожного громадянина...
Деталі >
20.01.2021
Податкова служба Донеччини інформує!
  До уваги платників ЄСВ! ГУ ДПС у Донецькій області повідомляє, що строк списання недоїмки ФОП, які не здійснюють...
Деталі >
20.01.2021
Увага! Пряма лінія!
21 січня 2021 року відбудеться «пряма лінія» голови Бахмутської районної ради Донецької області Кіщенко Світлани...
Деталі >
19.01.2021
Вітання зі Святом Водохреща
Шановні жителі Бахмутського району!  Від імені депутатського корпусу Бахмутської районної ради щиро вітаю...
Деталі >
18.01.2021
До відома побутових споживачів природного газу!
За дорученням Президента України Уряд ухвалив рішення щодо граничної ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така...
Деталі >
Фотогалерея